Arsenal n° 7 : Horie Toshiyuki, Tsushima Yuko; Ikezawa Natsuki, Furui Yoshikichi

Arsenal